Koralltaggsvamp , Hericium coralloides

Koralltaggsvamp

Koralltaggsvamp är dagens svamp.

Koralltaggsvamp, Hericium coralloides
Hericium coralloides.

Sällsynt koralltaggsvamp

Hericium coralloides växer på döda lövvedsstockar och stubbar och kan ibland bilda stora grupper synliga på håll. Vanligast förekommer den i något fuktiga, äldre naturskogar med en betydande mängd gamla och döda lövträd. Den växer ensam eller i grupper på fallna lövträgrenar och stubbar, gärna på trädstammar där rötsvampar som fnöskticka eller sprängticka tidigare etablerat sig.

Koralltaggsvamp, Hericium coralloides
De flesta taggsvampsarter växer på marken, men det finns även några som växer på ved. Koralltaggsvamp har smala grenar som strävar uppåt och utgår från en kort fot som är förankrad i veden. Grenarnas undersida är täckt av nedåtriktade taggar som är mellan 5-15 mm långa och den fullvuxna fruktkroppen kan bli mellan 10-40 cm bred och hög.

Koralltaggsvamp på lövved

I södra Sverige växer Hericium coralloides främst på bokträd, medan den i övriga landet oftast finns på björkträd. Utöver bok och björk kan den även växa på andra lövträd som asp, al, lönn och alm. Arten är främst knuten till grövre lövträd i äldre kulturmarksmiljöer eller gamla skogsbestånd med äldre lövträd. I Centraleuropa rapporterar man att den även växer på gran- och ädelgranträd, men detta kan vara en närbesläktad art, Hericium alpestre, med taggar koncentrerade till grenspetsarna istället för utspridda över hela grenen.

Koralltaggsvamp, Hericium coralloides
Hericium coralloides har korta taggar, som hänger i rader längs ömtåliga grenar. På taggarna sitter hymeniet, som är den vävnad på svampen som bildar sporer. Det korallika växtsättet optimerar den sporproducerande ytan. Fruktkroppen bildas på hösten efter att svampen har samlat tillräckligt med näring.

Vitrötaren koralltaggsvamp

Hericium coralloides är en vitrötare som bryter ned ved och lämnar en vitaktig röta. Den trivs på lågor av gamla lövträd och förekommer främst på starkt förmultnade stockar med mjuk ved och avflagnad bark. Hericium coralloides föredrar att växa på vitrötade stockar som redan har blivit nedbrutna av andra svampar som fnöskticka och sprängticka. Koralltaggsvampen är alltså en saprotrof och möjligen parasitisk.

Koralltaggsvamp, Hericium coralloides
Koralltaggsvamp. Fruktkroppen består av grenar som sträcker sig från en central kärna och är fästade vid träet. Grenarna är 0,5-1 cm tjocka, släta och prydda med köttiga taggar. Taggarna är cirka 0,5-1 cm långa och upp till 1 mm breda. De är vita när de är färska, men blir svagt gulaktiga till brunaktiga med ålder.

Rödlistad koralltaggsvamp

På grund av att Hericium coralloides är en saprotrof och beroende av död ved, har antalet koralltaggsvampar minskat drastiskt på senare år då mängden död ved i skogen har minskat. Arten är klassificerad som missgynnad och är rödlistad som ”Nära hotad” (NT), och minskningstakten för den svenska populationen är nära gränsvärdet för ”Sårbar” (VU). Det innebär att arten ännu inte är akut hotad, men att den är sårbar och kan bli hotad om man inte vidtar åtgärder för att skydda den och dess livsmiljö. Hericium coralloides är rödlistad i flera länder.

Koralltaggsvamp, Hericium coralloides
Hericium coralloides är initialt helt vit, men över tiden kan den ändra färg till gulvit, ljust ockrafärgad eller till och med något köttfärgad. Den växer på döda lövvedsstockar och stubbar, och kan ibland bilda stora grupper synliga på avstånd. Ekologiskt sett är koralltaggsvampen en saprotrof och möjligen parasitisk. Den växer ensam eller i grupper på fallna lövträgrenar och stubbar.

Hotad koralltaggsvamp

Hericium coralloides har en vid utbredning i Sverige, från Skåne till Norrbotten, men populationen har minskat och fortsätter minska och det beror främst på bristen på grova murkna torrakor och lågor av äldre lövträd. Den skattade populationen av reproduktiva individer uppgår till 16 200, och antalet lokalområden i landet ca 2 700. Minskningstakten för populationen är ca 15% inom 21 år. Hericium coralloides är hotad pga brist på död ved, då den är beroende av förmultnade stockar och lågor för sin överlevnad och ingrepp som innebär att man tar bort lågor och döda eller skadade träd är alltså missgynnande för arten.

Koralltaggsvamp, Hericium coralloides
Koralltaggsvamp har smala grenar med 0,5-1,5 cm långa taggar utgår från foten på undersidan av fruktkroppen och växer på platser med något fuktigt klimat och förekommer i olika skogstyper, men trivs särskilt bra i äldre skogar med många gamla eller döda lövträd. För att säkerställa artens överlevnad är det viktigt att det finns tillräckligt med död ved i skogen och att dess växtplatser är intakta.

Skydda koralltaggsvamp

För att bevara Hericium coralloides krävs att växtplatserna hålls intakta och att ny död ved tillkommer. Gamla eller döda träd, både stående och liggande, är viktiga för svampens överlevnad. Skogsavverkning, gallring eller andra aktiviteter som förändrar lokalklimatet utgör ett direkt hot mot arten och överföring av lövskog till barrskog är också skadligt. Vindfällen, döende träd, torrakor och lågor bör man lämna intakta för att tillgodose Hericium coralloides behov av ved, många av artens miljöer har försvunnit, blivit igenväxta eller blivit omvandlade till trädplantager.

Koralltaggsvamp, Hericium coralloides
Hericium coralloides är en stor svamp med en vit till krämfärgad färg. Den har en höggrenad struktur där varje gren har ljusa hängande taggar som kan vara upp till 10 mm långa. Fruktkroppen är ettårig och bildas under hösten. Arten förekommer i hela landet, främst i fuktiga äldre skogar med gamla och döda lövträd.

Smak och doft hos koralltaggsvamp

Smaken är något bitter, medan doften är mild. Köttet är vitt och ändrar inte färg vid snitt. Svampen har en köttig och spröd konsistens när den är ung men blir segare när den åldras och när den torkar blir den hård och vitaktig.

Sporavtryck hos koralltaggsvamp

Sporavtrycket, det vill säga färgen på svampens sporer, är vitt.

Koralltaggsvamp räknas inte till matsvamparna

Hericium coralloides är inte en matsvamp då den är rödlistad. Den är fascinerande att studera och har historiskt sett väckt intresse hos mykologer, inklusive den berömde Elias Fries. Hericium coralloides har en mild doft och en något bitter smak men pga sin sällsynthet bör man avstå från att plocka koralltaggsvamp för att istället njuta av dess skönhet i naturen. Den är hotad och minskar i antal på grund av minskad tillgång på död ved och sina specifika miljökrav.

Koralltaggsvamp, Hericium coralloides
Koralltaggsvamp har ett korallikt växtsätt och är sällsynt och rödlistad som missgynnad i Sverige. Hoten mot arten inkluderar minskad tillgång på död ved i skogarna samt omvandling av lövskogar och blandskogar till rena barrskogar. För att säkerställa artens överlevnad är det viktigt att bevara dess växtplatser och se till att ny död ved tillkommer, helst i närheten av befintliga habitat såsom igenvuxna gamla kulturmarker och orörda naturskogsmiljöer, och särskilt fuktig, äldre naturskog med mycket döda lövträd.

Odla koralltaggsvamp

Istället för att plocka rödlistad Hericium coralloides, kan du odla den. Svamphuset vet hur man gör. Rekommenderade träslag för odling av Hericium coralloides är björk, men man kan också odla den på andra lövträd som asp, al, lönn och alm.

Stockar med koralltaggsvamp

Välj färska stockar utan skador på barken och borra 4 cm djupa hål med 8 mm diameter i sicksackmönster med 10 cm mellan hålen. Plugga hålen med mycelplugg, täta sedan hålen med borrhålsvax för att förhindra uttorkning och skydda mot konkurrerande svampar och bakterier. Blötlägg stockarna under ett par dygn eller fukta dem väl med en vattenspridare för att säkerställa tillräcklig fuktighet och placera stockarna stående eller liggande på en skuggig och vindskyddad plats för att skapa optimala odlingsförhållanden. Blötlägg eller vattna stockarna vid behov för att upprätthålla rätt fuktnivå.

Mycelpluggar med koralltaggsvamp

För varje meter stock behöver man ca 100 mycelpluggar, vilket räcker till 4 stycken 50 cm långa stockar med en diameter på 15 cm eller 3 stycken 1 meter långa stockar med en diameter på 15 cm eller grövre. Tiden från ympning till skörd kan variera beroende på träslag och klimat. För att öka fuktigheten kan man gräva ner stockarna i väldränerad sand eller jord för att absorbera markfukt. Denna nedbrytare orsakar vitröta i lövved.

Koralltaggsvamp, Hericium coralloides
Hericium coralloides. De unga fruktkropparna är vitaktiga och blir senare gulvita eller ljust ockrafärgade, köttet är vitt och ändrar inte färg vid snitt. En mogen fruktkropp kan bli 10-40 cm bred och har en kort fot som sitter fast i veden. Koralltaggsvamp är en vitrötare som främst bryter ner död lövved, särskilt lövträdslågor där barken har fallit av och veden börjat murkna. Arten verkar föredra ved som tidigare har rötats av de vanligare svamparna fnöskticka Fomes fomentarius eller sprängticka Inonotus obliquus. Hericium coralloides är utrotningshotad på grund av minskad tillgång på död ved till följd av skogsbruket.

Koralltaggsvamp är Smålands landskapssvamp

Hericium coralloides är utnämnd till Smålands landskapssvamp, den är en mycket vacker och ovanlig svamp som endast växer i naturtyper med höga naturvärden. Koralltaggsvampen bildar en vacker och förgrenad fruktkropp som liknar en korall. Den är vit när den är ung och blir senare gulvit eller ljust ockrafärgad.

Koralltaggsvampens ekologi medför att den ofta växer på samma lokaler som andra rödlistade och ovanliga svampar vilket gör den till en signalart för värdefulla skogsmiljöer.

Signalarten koralltaggsvamp

Hericium coralloides är en signalart och finns endast i naturmiljöer med höga naturvärden. Den växer både i igenvuxna gamla kulturmarker och orörda naturskogar, men främst i fuktiga äldre skogar med gott om döda lövträd.

Biologisk mångfald är extra värdefull i en skog där koralltaggsvampen växer med tanke på svampens status som signalart och dess hotade status på rödlistan. Arten indikerar miljöer med höga naturvärden i barrblandskogar och gamla lövbränder. Hericium coralloides bildar fruktkroppar på sensommaren och hösten, eller över vintern och våren i varmare klimat.

Vad är signalarter?

Signalarter signalerar höga naturvärden och är alltså naturvärdesindikatorer på objektsnivå. 

Skogsstyrelsen har därför valt ut signalarterna som levande små alarm, dessa alarm ska vara lätta att hitta och signalera ”här finns livsmiljöer för arter som modernt skogsbruk har trängt tillbaka”.

Signalarterna/alarmen kan då avslöja hemligheter som inte syns vid första ögonkastet. 

Läs mer om signalarter

På Skogsstyrelsen och Sveriges Natur kan du läsa mer om signalarter. 

Koralltaggsvamp, Hericium coralloides
Koralltaggsvamp är mycket vacker och har en rikligt förgrenad struktur som liknar koraller. De många grenarna är täckta av nedåtriktade taggar. Taggarna är 10-15 mm långa och sträcker sig längs hela grenarna.
Svampen är vanligast på bokträd, men kan även sällsynt förekomma på andra lövträd, bl a asp, poppel och alm. Koralltaggsvamp är både en signalart och rödlistad på svenska rödlistan, arten är känslig för habitatförändringar och brist på död ved.

Läs mer om koralltaggsvamp 

På ArtfaktaSvampguiden, Naturhistoriska riksmuseet, Småland, Artsidan, Svampklubben, Skogens Röst, iNaturalist, Mushroom Expert, Svampe och Signalarter.se kan du läsa mer om koralltaggsvamp.

Vad är då naturvårdsarter?

Naturvårdsarter är arter som man behöver uppmärksamma inom naturvården; extra skyddsvärda antingen genom att själva vara av särskild vikt eller genom att peka på att områden eller naturtyper är särskilt viktiga ur ett naturvårdsperspektiv.

Ibland slår man ihop rödlistade arter och signalarter i begreppet naturvårdsarter. När inventerare undersöker en skogs naturvärden noterar de ofta vilka naturvårdsarter de hittar. Ju fler du kan hitta, desto starkare blir argumenten för att spara skogen.

Läs mer om naturvårdsarter

På Artdatabanken kan du läsa mer om naturvårdsarter.

Puggehatten i Torsebro
Puggehatten i Torsebro krutbruk. 

Leta naturvårdsarter och matsvamp!

Vissa arter kan vara både och! Mandelriska och svart trumpetsvamp t ex är båda goda matsvampar som dessutom signalerar höga naturvärden.

Häng med Puggehatten!

Puggehatten är Skånes Mykologiska Förening och välkomnar alla. Vill du också lära dig fler svampar? Följ då med på våra utflykter -helt gratis! Kolla in våra aktiviteter. Varmt välkommen!

Vill du hitta matsvamp istället för koralltaggsvamp?

Gå då en svampkurs i höst!

Du kan redan nu anmäla intresse eller köpa presentkort!

Kontakta Torsebro Svamp!

Svampkurs 2023
Svampkonsulenten Anne-Karin Mikonaho är regionombud för Svampkonsulenternas Riksförbund där hon även sitter i styrelsen.

Presentkort

Presentkort på svampkurser hösten 2023!

Beställ presentkort via kontaktformuläret.
Efter betalning får du en kod på ditt presentkort som mottagaren då använder vid bokning av kursen.
Presentkortet är giltigt 1 år efter inköpsdatum.

Svampkurs Skåne
Bittersopp. Ej matsvamp.

Kristianstadsbladet

För fler tips, kan du läsa denna artikel i Kristianstadsbladet!

Vill du ha koll på när koralltaggsvamp och andra svampar dyker upp?

Följ då Dagens svamp! Du kan också följa Torsebro Svamp i andra sociala medier!

Vill du lära dig fler svampar än koralltaggsvamp? Häng då med under hösten 2023! 

På en svampkurs får du lära dig många olika svampar! Jag håller svampkurser i Skåne, runt Kristianstad och jag utgår då från Torsebro där jag bor.

Svampkurs
Svampkurs

Svampkurser för alla hösten 2023

Nyfiken på svamp? Följ då med på utflykt! 

På ett tryggt sätt så får du då lära dig matsvampar tillsammans med svampkonsulenten Anne-Karin Mikonaho från Torsebro Svamp i Skåne, där vi kommer att besöka skogar i närheten av Kristianstad.

Jag vänder mig till alla som vill lära sig mer om svamp och även svampplockning!

Nybörjare? 

Är du nybörjare som kanske aldrig plockat svamp innan? 

På kursen kommer du då att lära dig:  

  • Vilka svampar du tryggt kan plocka och äta -och också:
  • Vilka svampar du ska låta bli -och även:
  • Hur du hanterar samt tillagar matsvamp -samt inte minst:
  • Var och när du kan finna olika slags svamp

Vill du lära dig mer än koralltaggsvamp?

Kan du redan några arter och vill lära dig fler? Häng då med på svamptur, så guidar jag i svampskogen! 

Ute i naturen

Svampkurserna med all teori och praktik förläggs ute i naturen -ta därför på kläder efter väder.

Ca tre timmar per kurstillfälle

Varje kurstillfälle varar ca 3 timmar, med minst 8 och max 15 deltagare per kurstillfälle -boka därför i god tid.

Ta själv med

Ta med kläder efter väder, svampkorg, svampkniv, svampbok och fika, så ses vi i en skog i närheten av Kristianstad i Skåne. 

Pris

Pris: 500 kr per person & kurstillfälle, när du bokat betalar du med Swish.

Självklart kan man boka flera kurstillfällen eftersom jag varierar skogarna.

Välkommen att plocka svamp i Skåne hösten 2023 -kanske hittar vi då koralltaggsvamp?

Testa också event, present och svamptur!

Vill du hellre boka en privat guidad svamptur och plocka svamp med mig som svampguide, går det också bra. Ta då kontakt, så löser vi det.

Riktigt stora kantareller i Skåne

Svampkurser, kantareller
Stora kantareller

Så här stora kantareller kan man hitta när man hänger med på svampexkursion eller går svampkurs i Kristianstad i Skåne!

Går den att äta?

Vill du bara ha tips om goda matsvampar? Kolla då in BaraMatsvamp!

SJÄLVKLART VILL DU OCKSÅ HA BARAMATSVAMPS NYHETSBREV!

Vill du få utvalda recept, tips och även nyheter i din inbox varje vecka? 

Då ska du signa upp dig på mitt nyhetsbrev!