Tårticka - Pseudoinonotus dryadeus.

Tårticka

Tårticka, Pseudoinonotus dryadeus.

Sällsynt och sårbar

Pseudoinonotus dryadeus / tårticka är ingen matsvamp eftersom den är sällsynt och rödlistad som sårbar (VU).

Gammal ek -värdträd

Denna sällsynta ticka lever på gammal ek, värdträd och också annan grov ek på fyndplatsen bör skyddas. 

Artportalen -rapportera in fynd av tårticka

Fyndet är rapporterat till Artportalen -börja rapportera också du!

Tårticka, Pseudoinonotus dryadeus. Foto: Anne-Karin Mikonaho
Tårticka
Pseudoinonotus dryadeus. Foto: Anne-Karin Mikonaho
Pseudoinonotus dryadeus
Pseudoinonotus dryadeus. Foto: Anne-Karin Mikonaho
Tårticka
Tårticka. Foto: Anne-Karin Mikonaho
Pseudoinonotus dryadeus
Pseudoinonotus dryadeus. Foto: Anne-Karin Mikonaho
Pseudoinonotus dryadeus

Artfakta tårticka

Här föjer info från Artfakta:

Pseudoinonotus dryadeus lever i eller på gamla eller senvuxna träd med grov bark, skador, döda delar eller håligheter samt lever främst i ädellövträdsmiljöer, oftast på bördig eller kalkrik mark. Gynnas även av solljus och värme i gamla, luckiga skogsmiljöer.

Bevara värdträd samt förutsättningar för att skapa nya. Gamla träd med grov bark, skador, håligheter eller döda delar bör man också lämna och nya träd lämpliga som efterträdare bör man tillåta bli gamla för att skapa lämpliga livsmiljöer. Skapa även solöppna, varma, vindskyddade miljöer genom variation mellan täta och öppna delar och gynna brynmiljöer -gran och sly/ungträd bör man inte få ta överhanden.

Trädslag som är viktiga värdträd: Ek (Quercus).

Värdträd och även annan grov ek på fyndplatserna bör man skydda. Olikåldriga bestånd av ek på bättre jordar bör man också bevara i tillräcklig utsträckning. Hagmarker med ek bör erhålla fortsatt hävd, det är även angeläget att planera för nytillskott av hagmarksekar som kan uppnå hög ålder.

Största hotet består av att man avverkar artens värdträd och annan grov ek på fyndplatserna, arten är även hotad på sikt av att man avverkar olikåldriga bestånd av ek eller ekblandskog och ersätter med likåldriga barr- eller lövbestånd.

Svensk förekomst: Bofast och reproducerande

Svensk invandringshistoria: Spontan

Tårtickan är i Sverige sällsynt funnen från Skåne till södra Uppland och Västmanland men är ej funnen i Götalands skogsbygder eller på Västkusten. Arten är sällsynt i Danmark, men ej funnen i Finland och Norge. I övrigt förekommer den från Storbritannien genom Centraleuropa till Sovjetunionen samt i Nordamerika, arten är rödlistad i bl a Danmark, Polen och Tyskland.

Lämna en kommentar

En tanke om “Tårticka”