Gul svampsnylting, Hypomyces chrysospermus

Gul svampsnylting

Gul svampsnylting är dagens svamp.

Gul svampsnylting, Hypomyces chrysospermus
Hypomyces chrysospermus
Gul svampsnylting, Hypomyces chrysospermus
Gul svampsnylting
Gul svampsnylting, Hypomyces chrysospermus
Hypomyces chrysospermus
Gul svampsnylting, Hypomyces chrysospermus
Gul svampsnylting
Gul svampsnylting, Hypomyces chrysospermus
Hypomyces chrysospermus
Gul svampsnylting, Hypomyces chrysospermus
Gul svampsnylting
Gul svampsnylting, Hypomyces chrysospermus
Hypomyces chrysospermus
Gul svampsnylting, Hypomyces chrysospermus
Gul svampsnylting
Gul svampsnylting, Hypomyces chrysospermus
Hypomyces chrysospermus
Gul svampsnylting, Hypomyces chrysospermus
Gul svampsnylting
Gul svampsnylting, Hypomyces chrysospermus
Hypomyces chrysospermus
Gul svampsnylting, Hypomyces chrysospermus
Gul svampsnylting

Hypomyces chrysospermus.